{{ cat }}'s docs

日常管理: 1.0 查看文件与用户和进程的关联


1. fuser查看文件占用信息

# 查看某日志文件是哪个程序生成的
fuser /logs/elf_web.log
/logs/elf_web.log:  25191

# 输出更多信息
fuser -v /logs/elf_web.log
           USER    PID ACCESS COMMAND
/logs/elf_web.log:  root   25191 F.... java

2. lsof查看文件占用信息

lsof /logs/elf_web.log
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
java  25191 root 244w  REG 253,0 77806698 655521 /logs/elf_web.log

# 查看某个用户使用的所有文件信息
lsof -u zabbix|head
COMMAND   PID  USER  FD  TYPE  DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
zabbix_ag 14441 zabbix cwd  DIR   253,0   4096    2 /
zabbix_ag 14441 zabbix rtd  DIR   253,0   4096    2 /
zabbix_ag 14441 zabbix txt  REG   253,0 1101135 3278932 /usr/local/zabbix/sbin/zabbix_agentd
zabbix_ag 14441 zabbix mem  REG   253,0  65960 2621471 /lib64/libnss_files-2.12.so
zabbix_ag 14441 zabbix mem  REG   253,0  142688 2621479 /lib64/libpthread-2.12.so
zabbix_ag 14441 zabbix mem  REG   253,0 1923352 2621455 /lib64/libc-2.12.so
zabbix_ag 14441 zabbix mem  REG   253,0  110960 2621481 /lib64/libresolv-2.12.so
zabbix_ag 14441 zabbix mem  REG   253,0  43944 2621483 /lib64/librt-2.12.so
zabbix_ag 14441 zabbix mem  REG   253,0  19536 2621461 /lib64/libdl-2.12.so

# 查看某个进程使用的文件信息
lsof -p 8347|head
COMMAND PID USER  FD  TYPE   DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
java  8347 root cwd  DIR   253,0   4096     2 /
java  8347 root rtd  DIR   253,0   4096     2 /
java  8347 root txt  REG   253,0  50794  3671775 /usr/java/jdk1.6.0_45/bin/java
java  8347 root mem  REG   253,0  110960  2490409 /lib64/libresolv-2.12.so
java  8347 root mem  REG   253,0  27424  2490397 /lib64/libnss_dns-2.12.so
java  8347 root mem  REG   253,2   9837  21760138 /home/webservice/lftomcat00/temp/axis2-tmp-6076242715820528929.tmp/axis25334067364580589901rahas-1.6.2.mar
java  8347 root mem  REG   253,0 99164480  1446015 /usr/lib/locale/locale-archive
java  8347 root mem  REG   253,2   5533  22807729 /home/webservice/lfwebservice/WEB-INF/lib/spring-agent.jar
java  8347 root mem  REG   253,2   9627  22807799 /home/webservice/lfwebservice/WEB-INF/lib/smsapi.jar

Contents