{{ cat }}'s docs

2.0.0 set variables


1. 普通变量设定

# 设定变量
\{% set var = "var" %\}

# 使用变量
\{\{ var \}\}

2. 变量赋值给变量

# 传递变量给另外一个变量
\{% set var = request.path %\}

# 使用变量
\{\{ var \}\}

PS

上面的\{\{\}\}是为了不和jinja2语法冲突,其实\只是转义符,实际使用时没有这个符号